Voorwaarden

 

EISV B.V.

Algemene Voorwaarden
Algemene Gegevens van EISV B.V. te Enschede
KvK nr.: 86845020
Btw nr.: NL864110947B01


Rabobank,
Rekeningnummer: 153124644
IBAN: NL70RABO0153124644
BIC: RABONL2U
T.n.v. EISV B.V.


Algemene Voorwaarden van EISV B.V. Enschede
Artikel 1. Toepasselijkheid
Deze Algemene Voorwaarden van EekSolar zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten
inzake het verrichten door EekSolar van levering van zaken, diensten of werkzaamheden, tenzij tussen EekSolar en opdrachtgever uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
Algemene Voorwaarden van de opdrachtgever worden door EekSolar niet aanvaard, tenzij het tegendeel vooraf door EekSolar schriftelijk is bevestigd.
Artikel 2. Algemeen
1. Al onze offertes, afspraken en orderbevestigingen zijn, tenzij EekSolar schriftelijk anders vermeldt, vrijblijvend, mede wat betreft de kortingen.
2. Vermelding van prijzen, afbeeldingen, afmetingen en gewichten in al onze publicatie vormen en bijlagen zijn vrijblijvend en bedoeld om een algemene voorstelling en indruk te geven van onze zaken. Tevens behoudt EekSolar zich het recht voor veranderingen aan te brengen en is niet aansprakelijk voor kennelijke druk-, schrijffouten en vergissingen.
3. Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van opdrachten en mededelingen, ten gevolge van het gebruik van welke communicatievorm dan ook in het verkeer tussen opdrachtgever en EekSolar, zowel als tussen EekSolar en derden, voor zover betrekking hebbende op de relatie met opdrachtgever, is EekSolar niet aansprakelijk. Alle zendingen aan of door EekSolar van of aan opdrachtgever of derden ten behoeve van opdrachtgever geschieden voor rekening en risico van deze laatste.
Tenzij opdrachtgever een bepaald communicatiemiddel of een bepaalde wijze van verzending verlangt, is EekSolar vrij in haar keuze.
6. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.
7. Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van twee (2) weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.
Artikel 3. Prijs
1. Alle zaken worden berekend tegen prijzen geldend op de dag van verzending, ongeacht gevraagde of bevestigde tijden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Voor leveringen en installaties van zonnepanelen op of bij een woning geldt een 0 procent btw tarief. (let op: het afleggen van een valse verklaring is strafbaar en kan leiden tot hoge

kosten.) Wanneer u de optie " Particulier (0 procent BTW tarief)*" kiest gaat u akkoord met de voorwaarden en begrijpt u de consequenties van verkeerd gebruik van deze optie.
2. Indien na de datum van offerte één of meer kostprijsfactoren een verhoging ondergaan, ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden, is EekSolar gerechtigd de overeengekomen prijs overeenkomstig te verhogen. Een dergelijke prijsverhoging geeft niet-consumenten niet recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te
ontbinden. Indien een prijsverhoging plaatsvindt binnen twee maanden na het sluiten van de overeenkomst, kan de consument de overeenkomst binnen 10 dagen per aangetekende brief ontbinden.
Artikel 4. Betaling
1. Indien het bij een bestelling gekochte bij gedeelten wordt geleverd, gelden deze voorwaarden voor elk geleverd gedeelte op zich.
2. Het is opdrachtgever niet toegestaan zich op schuldvergelijking of opschorting te beroepen.
3. Alle betalingen dienen te geschieden bij bestelling. Of dienen te geschieden op een door EekSolar te bepalen wijze.
4. In geval betaling van een bedrag niet binnen 4 dagen na factuurdatum heeft plaatsgevonden alsmede in geval opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, een schuld saneringsregeling overeenkomstig de Faillissementswet heeft aangevraagd, tot gehele of gedeeltelijke liquidatie van zijn bedrijf overgaat of gedeeltelijk - al dan niet tot zekerheid - zijn bedrijf overdraagt waaronder begrepen overdracht van
een belangrijk deel van zijn vorderingen, zijn alle vorderingen die EekSolar op opdrachtgever heeft onmiddellijk opeisbaar.
In geval opdrachtgever niet binnen 4 dagen na factuurdatum betaalt, is hij, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag een rente van 1% per maand verschuldigd, en kan EekSolar zijn vordering
uit handen geven. (Dit rentepercentage kan ter beoordeling van ons verhoogd of verlaagd worden.)
In geval van niet tijdige betaling van de herinnering factuur zal er een aanmaning verstuurd worden waarbij administratie en aanmaning kosten in rekening gebracht worden ter hoogte van 45 euro.
Bij buitengerechtelijke incassokosten is opdrachtgever naast het openstaande bedrag en de rente, incassokosten verschuldigd; gehoudenheid blijkt uit het enkele feit van de aanschrijving van opdrachtgever door de derde incasseerder; de incassokosten bedragen 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van € 100.- Bij gerechtelijke incasso, waaronder begrepen faillissementsaanvrage of aanvrage van (voorlopige) surseance van betaling of van een schuld saneringsregeling, blijft opdrachtgever naast de gerechtelijke kosten de incassokosten en
vermelde rente verschuldigd; in dit geval bedragen de incassokosten 20% van de hoofdsom, met een minimum van € 150,-
5. Alleen die betalingen zijn geldig, die gedaan zijn aan ons of aan de door ons daartoe schriftelijk gemachtigde.
Artikel 5. Levering
1. EekSolar is te allen tijde, ook alvorens tot levering over te gaan, gerechtigd van opdrachtgever te eisen en opdrachtgever heeft dienovereenkomstig de verplichting, dat hij ons een naar ons oordeel voldoende zekerheid stelt voor de voldoening van zijn verplichtingen. Weigering om de verlangde zekerheid te stellen geeft ons het recht om zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste zes maanden op te schorten hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat EekSolar tot enige schadevergoeding
gehouden zal zijn en onverminderd ons recht op schadevergoeding.
2. Onder levertijd wordt verstaan de in de overeenkomst bepaalde termijn waarbinnen de leveranties, diensten of werkzaamheden verricht moeten zijn. Deze termijn gaat eerst in nadat de technische bijzonderheden zijn opgelost. Alle door ons genoemde termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan ons bekend waren en zij zullen zoveel mogelijk in acht genomen worden.
3. EekSolar heeft aan haar leveringsplicht voldaan, indien EekSolar de zaken eenmaal aan
opdrachtgever heeft aangeboden. Ons aangetekend schrijven behelzende deze aanbieding, respectievelijk het rapport van de vervoerder behelzende de
weigering van acceptatie, strekt tot volledig bewijs van het aanbod tot leverantie. In dit geval zijn de kosten van opslag en andere noodzakelijke kosten voor rekening van opdrachtgever.
4. Indien gekocht is op afroep is opdrachtgever verplicht de gekochte zaken binnen de gestelde tijd af te roepen. Indien na afloop van de termijn de zaken niet zijn afgeroepen, is EekSolar gerechtigd de niet afgeroepen zaken zonder meer aan opdrachtgever te leveren.
5. Zaken worden door ons verzonden voor rekening en risico van opdrachtgever, tenzij dit risico door ons verzekerd is.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud
Zolang opdrachtgever hetgeen hij ter zake van enige overeenkomst verschuldigd is niet volledig heeft betaald, blijven alle geleverde zaken ons eigendom.
De opdrachtgever is verplicht voor zorgvuldige behandeling zorg te dragen en is verplicht deze zaken als kenbaar eigendom van ons op te slaan, alsmede mist opdrachtgever het recht deze zaken aan derden af te staan of in pand te geven, te belenen, of uit de ruimten waarin zij geleverd zijn te verwijderen of te doen verwijderen totdat de gehele koopsom en eventueel daarbij komende rente en kosten betaald zijn. EekSolar is bevoegd de zaken terug te nemen onverminderd de verplichting van opdrachtgever ons onze schade te vergoeden.
Artikel 7. Retourneren en annuleringen
1. Onder retouren wordt verstaan alle grieven wegens de hoedanigheid van geleverde zaken, diensten of werkzaamheden voor zover door ons verricht, moeten door opdrachtgever op straffe van verval van zijn aanspraken jegens ons, bij brief aangetekend met bericht van ontvangst worden ingediend binnen 8 dagen na ontvangst der zaken of binnen 8 dagen na uitvoering der dienstverlening of werkzaamheden, een en ander indien het gebrek uiterlijk zichtbaar
is; EekSolar is niet aansprakelijk voor verborgen gebreken.
2. Opdrachtgever is verplicht ons in de gelegenheid te stellen de gebreken op te nemen.
3. Schade door weersinvloeden, onoordeelkundige behandeling van of onvoldoende zorg voor zaken sluit elke retournering uit.
4. Ingeval een retournering gegrond wordt bevonden heeft EekSolar de keuze op zijn kosten de gebreken te herstellen of vervangende zaken te leveren dan wel zaken terug te nemen onder toezending van een creditnota aan opdrachtgever. EekSolar is niet gehouden tot vergoeding van enige schade die opdrachtgever direct of indirect mocht lijden. Opdrachtgever vrijwaart ons tegen alle vorderingen van derden voortspruitende uit gebreken der zaken.
5. Retouren die door ons niet worden aanvaard, ontheffen opdrachtgever in geen enkel opzicht van betalingsverplichtingen.
6. Onze garantie strekt nimmer verder dan de garantie die onze leverancier, fabrikant of importeur aan ons verstrekt; zij beloopt in geen geval meer dan het factuurbedrag.
7. Retouren die uitgesloten zijn:
 Panelen
 Omvormers
 Systeempakketten die naar uw specifieke situatie gemaakt zijn
 Zakelijke klanten
Software of vergelijkbare producten kunnen uitsluitend worden geruild binnen 3 dagen en in de oorspronkelijke verpakking, waarvan de verzegeling niet is verbroken.
Wij accepteren geen retouren van zonnepanelen en omvormers. Zonnepanelen en omvormers zijn een special en om deze reden is het niet mogelijk te retourneren.
Ruilen is uitsluitend mogelijk onder overlegging van de originele factuur.
8. Opdrachtgever is verplicht geleverde zaken te controleren, ongeacht de plaats van levering. Eventuele manco’s of beschadigingen dienen direct gemeld te worden. Transportbeschadigingen dienen tevens direct aan de betreffende vervoerder te worden gemeld.
c. Retouren ter zake van zaken die door of namens opdrachtgever bij EekSolar worden afgehaald, dienen op straffe van verval bij het afhalen ingediend te worden.
d. Opdrachtgever is verplicht ter zake van elke retour zending overleg te plegen met een verkoop medewerker van EekSolar. Opdrachtgever is eveneens verplicht ter zake van elke retour zending lever-, order- of factuurdatum aan EekSolar op te geven.
e. In geval van retourneren dient u eerst dit aan te vragen via info@eeksolar .nl U krijgt dan het volledige orderbedrag exclusief verzendkosten gecrediteerd. De kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn tevens voor eigen rekening. Indien u gebruik maakt van uw herroeping recht, zal het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@eeksolar.nl. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is. De verpakking(en) van het artikel(en) dient ongeopend te zijn geweest.
e. Door EekSolar worden uitsluitend zaken teruggenomen onder toezending van een creditnota aan opdrachtgever indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:
- tussen de datum van levering en terug ontvangst zijn niet meer dan 30 dagen verstreken;
- de reclame is door EekSolar gegrond bevonden, hetgeen uitsluitend blijkt uit een door EekSolar aan opdrachtgever toegezonden creditnota.
- De credit kosten bestaande uitbetaling kosten, zijn voor rekening van opdrachtgever.
Deze gefixeerde kosten zijn uitsluitend toepassing ingeval de zaken door EekSolar teruggenomen
kunnen worden in het kader van een regulier transport/reguliere levering; ingeval door EekSolar een speciaal transport zal moeten worden ingezet hetgeen uitsluitend aan haar te beoordelen valt, dan zullen door EekSolar de meerdere kosten dan de gefixeerde kosten bij opdrachtgever in rekening kunnen worden gebracht.
f. In afwijking van het bepaalde in sub d. geldt voor zaken die niet overeenkomstig de specificatie zijn afgeleverd of voor verpakte zaken die beschadigd zijn (af)geleverd, dat EekSolar uitsluitend verplicht is deze zaken terug te nemen onder toezending van een creditnota aan opdrachtgever, mits tussen de datum van (af)levering en terug ontvangst niet meer dan 7 dagen zijn verstreken. De onvoorwaardelijke terugneming door EekSolar blijkt uitsluitend uit een door haar aan opdrachtgever verzonden creditnota.
g. Voor zaken die in verband met een aanspraak op garantie aan EekSolar worden teruggezonden, geldt het bepaalde in artikel 7 lid 6.
7b. Annulering voorwaarden
a: De opdracht tot levering van een zaak die behoort tot het voorraad assortiment van EekSolar kan tot één werkdag vóór de levering kosteloos worden geannuleerd. De annulering dient te geschieden bij de Afdeling Verkoop.
b. De opdracht tot levering van een zaak die niet tot het voorraad assortiment van EekSolar behoort kan uitsluitend onder de volgende voorwaarden geannuleerd worden:
- de annulering geschiedt kosteloos indien de annulering door EekSolar is ontvangen binnen een termijn van twee werkdagen te rekenen vanaf de dag van ontvangst door EekSolar van de opdracht tot levering ingeval de annulering niet binnen de hiervoor genoemde termijn is geschied, kan de annulering door EekSolar worden geweigerd zonder opgave van redenen; ingeval de annulering wel door EekSolar wordt aanvaard, dan geschiedt deze aanvaarding tegen betaling door opdrachtgever van een bijdrage in de annuleringskosten.
Deze bijdrage wordt als volgt gefixeerd: een minimum van € 25,- per geannuleerde opdracht/geannuleerde levering vermeerderd met de (eventueel) door de leverancier aan EekSolar in rekening gebrachte kosten. Wanneer er specials besteld zijn worden de annuleringskosten gefixeerd op 100% van de totaal som.
Artikel 8. Installatie en montage

1. Onder installatie wordt verstaan de plaatsing en indien nodig aansluiting van het product. Eventuele graaf- en breekwerkzaamheden en het boren door verdiepingsvloeren vallen niet onder de standaard installatiewerkzaamheden. Deze kunnen eventueel in overleg als meerwerk worden uitgevoerd.
2. Onverminderd het hiervoor bepaalde zorgt de Koper in het geval van het verrichten van diensten door EekSolar in ieder geval voor eigen rekening en risico dat: a) het personeel van EekSolar c.q. de door haar ingeschakelde derde, zodra deze op de plaats van opstelling is aangekomen, toegang verkrijgt en de werkzaamheden kan aanvangen en blijven verrichten gedurende de normale werkuren en bovendien, indien EekSolar. dit noodzakelijk acht, buiten de normale werkuren, mits zij dit tijdig aan de Koper heeft medegedeeld. b) de toegangswegen tot de plaats van opstelling geschikt zijn voor het benodigde transport. c) de aangewezen plaats van opstelling geschikt is voor opslag en montage. d) alle noodzakelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd, alsmede dat alle maatregelen zijn genomen en worden
gehandhaafd teneinde in het kader van de montage/installatie aan de toepasselijke overheidsvoorschriften te voldoen. e) er geen asbest aanwezig is op de plaats waar het product wordt geplaatst. f) voor zover van toepassing zorgt de Koper ervoor dat EekSolar tijdig kan beschikken over de voor de diensten benodigde goedkeuringen en vergunningen, alsmede over de door koper in het kader van de uitvoering van de diensten te verschaffen gegevens.
3. De opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of levering, die niet tot de montage/installatiewerkzaamheden van EekSolar of de door haar ingeschakelde derde behoren, zodanig en tijdig worden verricht dat de uitvoering van de werkzaamheden door of vanwege EekSolar geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging in de zin van dit lid ontstaat dient de koper EekSolar hiervan tijdig in kennis te stellen.
4. De Klant zorgt ervoor dat eventueel wegvallen van de spanning van het elektrisch systeem niet tot problemen leidt bij bijvoorbeeld computers of een alarmsysteem. EekSolar doet zijn best om de spanningsloze periode aan te kondigen en zo kort mogelijk te houden, maar erkent geen aansprakelijkheid voor schade die hiermee kan samenhangen of volgen.
5. Als in de offerte ook aansluiting van het product op de meterkast is opgenomen, dan wordt daaronder verstaan het plaatsen van een nieuwe stroomgroep en bekabeling vanaf die stroomgroep. Verdere aanpassingen zoals verzwaring van de hoofdzekering of hoofdkabel vallen daar niet onder.

6. Bij Oplevering controleert de Koper de producten en de Installatie. De Koper accepteert de (op)levering van de producten en installatie door ondertekenen van het opleverformulier.
7. Als voor monitoring van de producten een verbinding met internet nodig is, doet EekSolar, haar uiterste best om de verbinding bij oplevering tot stand te hebben gebracht. Mocht dat niet lukken dan voert EekSolar gedurende maximaal een half uur controles uit om de meest voorkomende oorzaken voor verbindingsproblemen te verhelpen. Eventuele hulp daarna bij het tot stand brengen van de internetverbinding is geen onderdeel van de overeenkomst. In overleg kan de Koper daarvoor met EekSolar een aparte afspraak maken.
8. Schade en kosten, die ontstaan zijn doordat aan de in dit artikel gestelde voorwaarden niet of niet tijdig is voldaan, zijn voor rekening van de koper.
9. Koper draagt het risico voor schade veroorzaakt door: onjuistheden in de opgegeven informatie en/of opgedragen werkzaamheden; onjuistheden in de door Koper verlangde constructies en werkwijzen; gebreken aan materialen of hulpmiddelen die door koper ter beschikking worden gesteld; gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan de werkzaamheden worden verricht.
10 . EekSolar spant zich in om diensten tijdig uit te voeren. EekSolar is niet aansprakelijk
voor directe en indirecte schade indien zij er niet in slaagt diensten tijdig uit te voeren.
11. EekSolar zal zich inspannen de door haar te leveren diensten als goed opdrachtnemer uit te voeren.
12. Indien er sprake is van meerwerk is EekSolar. gerechtigd om dit bij de Koper in rekening te brengen. Meerwerk zal – voor zover mogelijk – zo vroeg mogelijk door EekSolar aan koper worden medegedeeld. De koper wordt geacht akkoord te zijn met de uitvoering van het meerwerk, de daaraan verbonden kosten en de zo nodig aangepaste levertijd, tenzij de koper schriftelijk bezwaar maakt voor de aanvang van de uitvoering van het meerwerk en in ieder geval binnen vijf dagen na de voornoemde kennisgeving door EekSolar.
13. Wilt u ervoor zorgen dat er voldoende ruimte is voor de bus van installateurs en voldoende ruimte is om een steiger te plaatsen. Houdt u er tevens rekening mee dat er zo nu en dan dakpannen kunnen sneuvelen. U bent zelf verantwoordelijk voor voldoende reservepannen.
Bij arbeid is inbegrepen:* (bij grote projecten zijn er andere regels van toepassing)
- Montage van de zonnepanelen op schuin of plat dak (de werkhoogte max. 15 meter).
- Installatie van de omvormer en aansluiting van de zonnepanelen op de omvormer.
- Wanneer nodig, het plaatsen en aansluiten van de werkschakelaar.
- Aanleggen van de kabel naar de meterkast (maximaal 20 meter) en aansluiten van de kabel in de meterkast.
- Aanleggen en aansluiten van nieuwe aardlekautomaat in de meterkast.
- Controle en doormeten van de installatie.
- 5 jaar garantie op arbeid.
Artikel 9. Aansprakelijkheid; vrijwaring Verkoop en levering van zaken alsmede dienstverlening en verrichting van werkzaamheden geschieden slechts onder de uitdrukkelijke bepaling, dat EekSolar voor welke schade ook in geen enkel opzicht aansprakelijk zal zijn en dat opdrachtgever EekSolar vrijwaart tegen elke schade en aansprakelijkheid jegens derden.
Deze uitsluiting geldt ook voor opzet of bewuste roekeloosheid van personen van wie EekSolar zich bedient bij de uitvoering van de overeenkomst. Opdrachtgever is gehouden EekSolar te vrijwaren respectievelijk schadeloos te stellen ter zake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade waarvoor onze aansprakelijkheid in deze voorwaarden in de verhouding met opdrachtgever is uitgesloten.
Artikel 10. Overmacht
Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van ons onafhankelijke omstandigheid ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van deze overeenkomst reeds te voorzien - die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede, voor zover daaronder niets reeds begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werklieden uitsluiting, transport moeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van EekSolar, van onze leverancier, van onze fabrikant of van onze importeur.
Artikel 11. Opschorting en ontbinding
1. Ingeval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst tengevolge van overmacht is EekSolar gerechtigd om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste zes maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat EekSolar tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn en onverminderd de ons toekomende rechten.
Gedurende de opschorting is EekSolar bevoegd en aan het einde daarvan is EekSolar gehouden te kiezen voor uitvoering of voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.
2. Zowel ingeval van opschorting als van ontbinding krachtens lid 1 is EekSolar gerechtigd terstond betaling te verlangen van de ter uitvoering van de overeenkomst reeds geleverde zaken, diensten of werkzaamheden. Ingeval van ontbinding krachtens lid 1 is opdrachtgever gehouden om na betaling van het krachtens de vorige zin verschuldigde de daarin begrepen zaken tot zich te nemen bij gebreke waarvan EekSolar bevoegd is deze zaken voor rekening en risico van opdrachtgever op te slaan dan wel voor diens rekening te verkopen.
3. Indien opdrachtgever toerekenbaar tekort schiet in enige verplichting die voor hem uit de met ons gesloten overeenkomst of een uit daarmee in verband staande overeenkomst voortvloeit, dan wel ingeval goede grond bestaat voor vrees dat opdrachtgever niet in staat is of zal zijn om aan zijn contractuele verplichtingen jegens ons te voldoen, alsmede ingeval van faillissement, (voorlopige) schuldsanering, surseance van betaling, gehele of gedeeltelijke liquidatie
van zijn bedrijf of gedeeltelijke overdracht - al dan niet tot zekerheid - van zijn bedrijf, waaronder begrepen de overdracht van een belangrijk deel van zijn vorderingen, is EekSolar gerechtigd om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van elk van deze overeenkomsten voor ten hoogste zes maanden op te schorten hetzij deze geheel of ten dele te ontbinden, zulks zonder dat EekSolar tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zullen zijn en onverminderd de ons verder toekomende rechten. Gedurende deze opschorting is EekSolar bevoegd en aan het einde daarvan is EekSolar gehouden te kiezen voor uitvoering of voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de opgeschorte overeenkomst(en).
4. Ingeval van opschorting krachtens lid 3 wordt de overeengekomen prijs onmiddellijk opeisbaar, en is opdrachtgever gehouden om al het verschuldigde te betalen en de daarin begrepen zaken tot zich te nemen, bij gebreke waarvan EekSolar bevoegd is deze zaken voor rekening en risico van opdrachtgever op te slaan dan wel voor diens rekening te verkopen.
5. Opdrachtgever is niet gerechtigd om met terugwerkende kracht ontbinding van de overeenkomst te vorderen.
Artikel 12. Bevoegde rechter Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing. Ten aanzien van alle geschillen die tussen opdrachtgever en ons mochten rijzen is de Rechter te Almelo bevoegd met dien verstande dat EekSolar ook het recht hebben opdrachtgever voor de bevoegde Rechter van dienst woonplaats te dagvaarden.
Vastgesteld op 01/01/2022
J.B.Eektimmerman
Algemeen Directeur


Retourbeleid

Hier kunt u uw retourbeleid te beschrijven.